At mærke og forstå sig selv

Psykoterapeutisk arbejde med krop, følelser, tanker og handling

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

I psykoterapi bearbejdes psykiske problemer, kriser, angst, dårligt selvværd, stress og lettere depression. Gennem terapeutisk samtale og det terapeutiske arbejde med krop, følelser og tanker, vil man blive bedre til at mærke og forstå sig selv. Fra starten finder vi værktøj og metoder, man kan bruge for at få det bedre. Der vil blive fokuseret på nutiden, og løsningsmuligheder på de problemer man oplever lige nu, selvom problemer kan bygge på fortidens levede liv. Fortidige negative og smertefulde oplevelser, hændelser, og følelser vil blive inddraget, når det skønnes vigtigt for den terapeutiske proces.

Bevidste og ubevidste negative tanker og “nedarvede” tankemønstre er med til at påvirke, hvordan vi har det, og på de valg vi foretager. Når man bliver mere bevidst om disse mønstre, vil man opleve, at man får bedre kontakt med sig selv og sine behov. Dermed kan man tage valg og handle ud fra den nye indsigt, uden det bliver på bekostning af andre.

Det tager tid at slippe gamle uhensigtsmæssige følelser og adfærdsmønstre og komme i kontakt med nye sider af sig selv. I tiden mellem terapitimerne integreres ny viden om sig selv og ny adfærd indøves. Der arbejdes i terapien med metoder og teknikker fra kognitiv terapi, analytisk psykologi, coaching, dybdepsykologi, spirituel teori og kropsterapi. Bestil tid her Online booking.

Samtaler med unge

Unge kan have kropslige, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer, som påvirker dem negativt i hverdagen. En del unge kommer til behandling med lettere angst, uro, dårligt humør eller manglende selvværdsfølelse. Problemerne kan f.eks. skyldes opvækstforhold, alder og modenhed, hormonelle ubalancer i kroppen og hjernen, dårlige vaner, pres fra autoriteter eller problemer med det sociale liv.

Unge kan have svært ved at vælge at tale med voksne de kender. Sammen med terapeuten, som er en udenforstående, er der en mulighed for at turde slappe af og tale om sig selv. Samtalerne vil give en større selvforståelse, selvregistrering og selvrespekt. Dermed opnås en naturlig større forståelse af andre menneskers tanker, følelser og reaktioner. Unge kommer til at arbejde med konkrete metoder og handlingsstrategier, som kan bruges til problemløsning.

I terapi med yngre personer vil forældrene blive inviteret med, hvis det skønnes vigtigt.


Parterapi

Når vi bliver forelskede og opbygger et forhold eller indgår ægteskab, møder vi ofte en modsætning til os selv. Vi bliver ofte tiltrukket og fascineret af et menneske, som lever, tænker og føler anderledes. Samtidig vil vi opleve lighedspunkter, som er med til at skaber genkendelse, tillid og tryghed. Problemer i parforholdet kan både opstå i opstarten og opbygningen af forholdet og senere, når vi kender hinanden på godt og ondt.

Over tid kan parlivet eller familielivet blive ændret og udfordret. F.eks når vi får børn, skifter job, flytter, bliver arbejdsløse, bliver skilt eller ramt af sygdom.
Skift i familielivet, kan medføre et større arbejdspres, flere hensyn der skal tages, forandring af parternes opgaver og roller, sammenstød pga. forskellige holdninger til livet mv. Der kan opstå uenigheder, tvivl, mistillid, magtkampe, stress mv. Tilstande der kræver bearbejdning. Det kan være en god ide at få hjælp til problemer i parforholdet i god tid, i stedet for at vente til konflikterne har vokset sige store.

Parterapiens mål er at skabe løsninger på konflikter og uoverensstemmelser, så balancen og kærligheden mellem parterne genetableres og opretholdes. Til det bruges forskellige metoder eller værktøj. Det kan f.eks. være at arbejde med kommunikation, det at blive bedre til at lytte og forstå. Eller at arbejde med behov, klarlæggelse af og respekt for den enkeltes behov. Det kunne også være at skabe rammer, struktur og retningslinjer for, hvordan tiden skal bruges, hvordan man skal kommunikere med hinanden, hvilke regler der er brug for, for at hverdagen og samspillet kan fungere mv..

 Når vi er åbne for at tale om os selv og lytte til partnerens tanker og følelser, vil der være mulighed for at finde frem til beslutninger og løsninger, som begge parter er tilfredse med. Når fælles beslutninger og løsninger bliver mulige, vil tillid og tryghed kunne udfolde sig i forholdet. 

Når kommunikation, tillid og tryghed er til stede, skabes rum for åbenhed og kærlige følelser. Dette vil indvirke på hele familien; når voksne tager ansvar for sig selv og hinanden og har det godt, bliver børn trygge og rolige.
Bestil tid her Online booking.